Garantiitingimused

 1. Garantii sisu ja kehtivusaeg
  1. Grader Service OÜ annab teostatud veoautode, maasturite, mullatöömasinate ja mehhanismide (edaspidi sõidukite ) ümberehitustöödele töövõtugarantii 12 (kaksteist) kalendrikuud alates sõidukite, detailide, lisaseadmete või tööde üleandmise päevast kliendile.
  2. Grader Service OÜ annab paigaldatud lisatarvikutele-ja seadmetele müügigarantii vastavalt lisatarviku või lisaseadme tootjapoolsetele juhistele ja garantiitingimustele, alates sõiduki, detailide, seadmete või tööde üleandmise päevast kliendile.
  3. Müügigarantiiga on hõlmatud Grader Service OÜ poolt kliendile müüdud sõidukite uued lisatarvikud-ja seadmed . Müügigarantii alla ei kuulu kliendi poolt paigaldamiseks toodud uued või kasutatud lisaseadmed.
  4. Töövõtugarantiiga on hõlmatud Grader Service OÜ poolt kliendile osutatud sõiduki ümberehituse ja sõidukite uute detailide paigaldamise teenused.
  5. Grader Service OÜ garanteerib sõidukite omanikele või kasutajatele, et juhul, kui seoses sõidukitele teostatud ümberehitustöödega, lisatarvikute,-ja seadmete, detailidega või nende paigaldamisega, ilmneb puudus, milline on tingitud paigalduse, valmistuse või materjali ebakvaliteetsuse tõttu, kõrvaldatakse antud puudus eelpool toodud garantiiaja jooksul Grader Service OÜ poolt tasuta vastavalt käesolevatele garantiitingimustele.
  6. Juhul, kui garantii kehtivuse ajal ilmnevad puudused, millised on hõlmatud müügigarantiiga või töövõtu garantiiga ning puudus likvideeritakse garantiikorras, siis tulenevalt Võlaõigusseaduse § 231 lg 4 p-st 2 ei pikenda see garantiiaega, vaid puuduste likvideerimise garantii kehtib sõidukite üldise garantiiaja lõpuni vastavalt käesolevatele tingimustele.
  7. Garantii katkeb, kui sõidukite kahjustuse tagajärjel kindlustusfirma on hüvitanud sõidukite hetkehinna.
  8. Garantii katkeb, kui ümberehitustöid muudetakse või remonditakse ( sealjuures demonteeritakse ajutiselt ) ilma garantiiandja ( Grader Service OÜ ) kirjaliku loata.
  9. Grader Service OÜ omab õigust erijuhtudel garantii kehtivusaega ühepoolselt pikendada.
 2. Garantiitingimused.
  Garantii kehtib, kui on täidetud järgnevad tingimused:

  1. Kliendil on esitatud või esitada täidetud ja allkirjastatud Grader Service OÜ või detaili tootja garantiitõend või ostudokument.
  2. Sõidukit ei ole jäetud hooletusse, kasutatud valesti, ei ole teostatud ümberehitusi ja remonti ( sealhulgas demontaaži ) selleks Grader Service OÜ poolt kirjalikku volitust mitteomavate juriidiliste või füüsiliste isikute poolt.
  3. Sõidukite lubatud masse ei ole ekspluatatsiooni käigus ületatud, samuti ei ole ületatud paigaldatud tõsteseadmete lubatud maksimaalset koormust.
  4. Sõidukit, lisaseadmeid ja ümberehitustöid on parandatud ja hooldatud Grader Service OÜ volitatud ettevõtte poolt.
  5. Seadmeid on kasutatud ja hooldatud vastavalt tootjapoolsetele kasutusjuhenditele ja Grader Service OÜ juhistele.
  6. Klient ei oma materiaalseid ega rahalisi võlgnevusi Grader Service OÜ ees.
 3. Garantii alla kuulub.
  Müügigarantii alla kuuluvad järgmised puudused:

  1. Uute detailide ja seadmete tootjapoolsed valmistusvead.
  2. Puudused materjalis, millest paigaldatud detailid ja seadmed on valmistatud.
  3. Puudused, millised on tekkinud seoses paigaldatud detailide ja seadmete ebaõige ja mittenõuetekohase paigaldamisega garantii andja poolt.
 4. Garantii alla ei kuulu.
  1. Tavalised kuluartiklid ( kiilrihmad, lambipirnid, filtrid, õlid, vedelikud, elektrikaitsmed, reguleerimistööd, hooldustööd jne. ). Tavaliste kulumaterjalide nagu õli, vedelikud, filtrid jms. väljavahetamine kuulub normaalse ekspluatatsioonikulu hulka ning nende väljavahetamine ei kuulu garantii alla.
  2. Normaalsest kulumisest tingitud puudused.
  3. Grader Service OÜ poolt heaks kiitmata osade paigaldamisest tingitud puudused.
  4. Puudused millised on tekkinud Grader Service OÜ volituseta juriidiliste või füüsiliste isikute poolt ümberehitustööde, remonditööde ( sealhulgas demontaaž ) või tarvikute varuosade paigaldamise tulemusena .
  5. Puudused, millised on tingitud kliendi poolt detailide või toodete monteerimisega või demonteerimisega.
  6. Juhuvigastustest, avariidest ja muudest mehaanilisest tegevusest tingitud puudused.
  7. Valmistusvead ja materjali kvaliteedist tingitud puudused ning nendest puudustest tingitud teised puudused, millistest on teavitatud klienti ja palutud kliendil ilmuda puuduste kõrvaldamiseks Grader Service OÜ teeninduskeskusesse teatud ajavahemiku jooksul, kuid klient ei ole ilmunud puuduste kõrvaldamiseks etteantud ajavahemiku jooksul ega ei ole teavitanud ilmumise võimatusest ja kokku leppinud Grader Service OÜ uut puuduste kõrvaldamise kohta ja aega.
  8. Mittesihipärasest kasutamisest tingitud puudused.
  9. Puudulikust hooldamisest ja kasutusjuhendi mittejärgimisest tingitud puudused.
  10. Puudused, millised on seotud detailide või toodetega, millised on juba enne kliendile müümist eelnevalt olnud kasutuses.
  11. Töövõtugarantii ei laiene teenustele, millised on seotud asjaoludega, et klient tellib tervikliku teenuse asemel osa teenusest.
  12. Juhul kui detaili tootja on ette näinud oma garantiitingimustes ka muid asjaolusid, mille puhul tootja müügigarantii ei kehti, siis laienevad viimati nimetatud asjaolud ka käesoleva garantii suhtes ( näiteks ei kehti müügigarantii, kui viga on tekkinud väliste elektriseadmete survepesuriga pesemise tagajärjel ).
  13. Garantii alla ei kuulu garantiijuhtumite korral kliendi reisikulude, sõidukulude, pukseerimiskulude, majutuskulude, sõidukite seismisest ja remondis viibimisest tekkivate kulude ja saamata jäänud tulude ning muude garantiijuhtumitest tekkinud kulude hüvitamine.
 5. Garantii kate.
  1. Juhul, kui ilmnevad puudused garantiiaja jooksul kas valmistamise või materjalide defektsuse tõttu, sooritatakse vastavad vajaminevad parandustööd Grader Service OÜ.
  2. Kui mõnel osal ilmneb defekt puuduste tõttu, kas tootmise või materjali madala kvaliteedi tõttu garantiiaja jooksul, siis osa kas parandatakse või vahetatakse välja ( valiku osas kuulub otsustusõigus täielikult Grader Service OÜ ) Grader Service OÜ.
  3. Erandkorras ( näiteks, kui sõiduk on puuduse tõttu liikumisvõimetu ja ei asu Tallinnas ) võib teostada puuduste kõrvaldamist Grader Service OÜ poolt volitatud ettevõttes, iga juhtumi korral eelnevalt kokku leppides ja vastavale ettevõttele Grader Service OÜ poolt kirjaliku tellimuse esitamisel enne teostatavaid töid.
 6. Garantii edastamine.
  1. Kui sõidukite omandiõigus läheb üle uutele omanikele, kindlustamaks garantii kehtimist, tuleb saata Grader Service OÜ omandiõiguse ülemineku dokument või teatis.
 7. Tegutsemine puuduste ilmnemise korral.
  1. Klient peab teavitama võimalikust puudusest Grader Service OÜ alltoodud kontaktidel:
   Grader Service OÜ
   Hoiu 6
   Laagri
   76401 Harjumaa
   ESTONIA
   Tel. +372·6796774
   E-mail:grader@grader.ee
  2. Klient on puudustest teavitanud, kui Grader Service OÜ on esitatud kirjalik pretensioon, millele on lisatud järgmised andmed:
   1. Kirjalik selgitus asjaolude kohta, millal puudused avastati ja milles puudus seisneb ning millest võib puudus olla tingitud.
   2. Lisainfot anda võiva isiku nimi ja kontaktandmed.
   3. Vajaduse korral on Grader Service OÜ õigus nõuda kliendilt täiendavate andmete esitamist.
  3. Pretensioon peab olema tehtud mõistliku, kuid võimalikult kiire aja jooksul peale puuduse avastamist või ilmnemist või kui oleks pidanud puuduse avastama. Pretensiooni võib esitada maksimaalselt 10 ( kümne ) päeva jooksul alates puuduse ilmnemisest või avastamisest või kui oleks pidanud puuduse avastama.
  4. Klient peab puuduse korral alati tegutsema nii, et puudus ei tekitaks mingisuguseid lisakahjusid.
  5. Puuduse korral on kliendil õigus nõuda, et garantiiandja kõrvaldab puuduse mõistliku aja jooksul alates pretensiooni esitamisest Grader Service OÜ.
  6. Puuduse kõrvaldamine teostatakse Grader Service OÜ punktis 7.1. toodud aadressil või Grader Service OÜ poolt määratud kohas, kuhu klient on kohustatud oma sõiduki või mehhanismi toimetama oma kuludega 10 ( kümne ) päeva või kokku lepitud aja jooksul alates puuduse teavitamisest.
  7. Puuduste kõrvaldamine teostatakse vastavalt Grader Service OÜ poolt kinnitatud pretensiooni lahendamise protseduurile.
  8. Kui klient vaidlustab Grader Service OÜ poolt ümberehitatud sõidukite puuduste kõrvaldamise otsuse, võib kaasata erapooletu ekspertiisi. Kui erapooletu ekspert ei lükka ümber Grader Service OÜ poolt tehtud otsust, siis on klient kohustatud tasuma ekspertiisi kulud.
  9. Grader Service OÜ ei hüvita ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta teiste ettevõtete kaudu laekuvaid, väidetavate Grader Service OÜ garantiijuhtumite lahendamise eest esitatavaid arveid.

TOETUS KIKIST RESSURSITÕHUSUSE INVESTEERINGUKS

Grader Service OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 142 028,00 eurot, mille abil viiakse perioodil 25.06.2019-31.05.2020 ellu projekt „Grader Service OÜ ressursitõhususe investeering“.

Projekti raames investeeritakse Laagri tootmishoone käsi gaasilõikeseadme asendamisse uuendusliku ja ressurssi säästvama tänapäevase tehnoloogiaga CNC plasma-gaaslõikepingi vastu. Projekti eesmärk on lehtmetalli ja lõikegaase kokku hoides saavutada 23,8%-line ressursikasutuse paranemine tootmisprotsessis.

Helista
Kirjuta
Saada päring